کرایو پرسیپیتیت

خونریزی ها چگونه توسط درمان جایگزینی با فاکتورهای انعقادی درمان می شوند؟

/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF