واردات بی رویه

واردات بی رویه داروی فاکتور هشت پلاسمایی

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

اگر این روز ها جزء افرادی باشید که جستجوی داروی خاص از این داروخانه به آن داروخانه بروید مفهوم کمبود دارو را بهتر حس میکنید سالها بیماران هموفیلی هم چون سایر بیماران خاص برای پیدا کردن دارویشان کفش اهنین بپا میکردن