هموفیلی در تصویر

آیا تمام هموفیلی ها مشابه هستند ؟

/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C

چرا خونریزی در فرد مبتلا به خونریزی گاها طولانی تر از افراد سالم است؟

/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C

خونریزی چگونه شروع و متوقف می شود ؟

/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

خون چگونه در بدن گردش در می آید ؟

/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86