هموفیلی

توصیه هایی در مورد واکسیناسیون کووید – 19 برای بیماران با اختلالات خونریزی

/post-79

توصیه های فدراسیون جهانی هموفیلی و اتحادیه هموفیلی اروپا، کنسرسیوم هموفیلی اروپا و انجمن ملی هموفیلی ایالات متحده درخصوص واکسیناسیون کووید-19 بیماران دارای اختلالات خونریزی دهنده


آشنایی با بیماری هموفیلی و شیوه تشخیص آن

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D9%86

بیماری هموفیلی از بیماری‌های با اختلالات خونریزی دهنده و وابسته به جنس است که در مردان شیوع بیشتری دارد .


درمان جایگزینی چگونه باید انجام شود ؟ (قسمت دوم)

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-2

درمان جایگزینی چگونه باید انجام شود؟ (قسمت اول)

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چگونه می توان از انتقال عفونت در حین تزریق جلوگیری کرد ؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

منظور از درمان در منزل چیست؟

/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

فرد برای کمک گرفتن یا مشاوره در مورد هموفیلی به چه جاهائی بایستی رجوع کند؟

/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C

چه اطلاعات پزشکی بایستی بیمار همراه داشته باشد؟

/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

چرا حفظ سلامت روان مهم است ؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چرا حفظ سلامت دندن ها مهم است ؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA