مواد ضد عفونی کننده

چگونه می توان از انتقال عفونت در حین تزریق جلوگیری کرد ؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF