مهار کننده ها

مهارکننده ها چیستند و چگونه بایستی درمان شوند ؟

/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF