مزایده

مزایده اقلام ضایعاتی - 19-07-1399

/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-19-07-1399

شرکت سامان داروی هشتم در نظر دارد نسبت به (( فروش اقلام ضایعاتی )) خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.