مدیرکل سازمان بازرسی

مدیرکل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی و هیآت همراه ایشان

/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

حجت الاسلام و المسلمین فتوحی مدیرکل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی و هیآت همراه ایشان ، صبح امروز یکشنبه اول تیرماه سال جاری ، از شرکت سامان داروی هشتم بازدید کند.