فدراسیون جهانی هموفیلی

فرد برای کمک گرفتن یا مشاوره در مورد هموفیلی به چه جاهائی بایستی رجوع کند؟

/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C