فاکتور 9

چه درمان های دیگری کمک کننده هستند ؟

/%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

چرا خونریزی در فرد مبتلا به خونریزی گاها طولانی تر از افراد سالم است؟

/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C