فاکتور هشت نوترکیب

هشت من هشت در بهشت

/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

راه اندازی خط تولید انبوه داروی نوترکیب فاکتور هشت در دهه فجر امسال در  مشهد، جوانه امید به زندگی را در دل بیماران هموفیلی زنده کرده است.