عضلات ران

خونریزی در کدام عضلات شایع تر است ؟

/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA