سینوویوم

اثرات طولانی مدت خونریزی های مفصلی چیست ؟

/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

چه عاملی باعث خونریزی مفصلی می شود ؟

/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF