روز پزشک

پیام تبریک مدیرعامل مناسبت روز پزشک

/post-60

طبابت مقوله‌ای فراتر از یک شغل ، حرفه ای مقدس و برخاسته از فطرت پاک انسان هایی چون
بوعلی سینا است.