دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت  دانش بنیان سامان داروی هشتم و نمایشگاه  دستاوردهای دارویی و تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری خراسان بازدید  کرد.