دارو

پوشش بیمه ای ۲۵۰۰ قلم دارو بیماران صعب العلاج

/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-2500-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه ای بیش از ۲۵۰۰ قلم داروی بیماری های صعب العلاج خبر داد.


اگر دارو یا واکسیناسیون مورد نیاز باشد چه باید کرد ؟

/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF