خون

آشنایی با بیماری هموفیلی و شیوه تشخیص آن

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D9%86

بیماری هموفیلی از بیماری‌های با اختلالات خونریزی دهنده و وابسته به جنس است که در مردان شیوع بیشتری دارد .