ت مین غذا

مناقصه تأمین غذای پرسنل-1400/01/24

/post-76

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.