تزریق وریدی

منظور از تزریق وریدی چیست ؟

/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

منظور از درمان در منزل چیست؟

/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA