تزریقات عضلانی

اگر دارو یا واکسیناسیون مورد نیاز باشد چه باید کرد ؟

/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF