استفراغ

کدام خونریزی ها جدی یا تهدید کننده حیات هستند ؟

/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF