آنتی فیبرینولیتیک

اگر عمل جراحی مورد نیاز باشد چه باید کرد ؟

/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF