آمریکا

تزریق خون‌های آلوده در انگلیس

/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

رسیدگی به چرایی و چگونگی جان باختن دو هزار و ۴۰۰ بیمار انگلیسی، در پی  استفاده از خون آلوده خریداری شده از آمریکا، در انگلیس آغاز شد.