واحد قراردادها

مدیر قراردادها | جناب آقای......

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) چشم انداز امور قراردادها

  • رعایت اخلاق تجاری
  • الزام به تعهدات حقوقی و قانونی
  • شفافیت
  • فرآیند توسعه اعتماد
  • پاسخ گویی به تأمین کنندگان