باسمه‌تعالی 

شرکت سامان داروی هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذای روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

  • آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه : مراجعه به آدرس  samandaroo.com  ( از تاریخ 1400/01/24 تا ساعت 24:00 مورخ  1400/02/04 ) 
  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 50.000.000 ریال ( معادل پنج میلیون تومان ) چک تضمین‌شده بانکی در وجه شرکت سامان داروی هشتم به تاریخ روز. 
  • آخرین‌مهلت تحویل پاکت‌ها : تا تاریخ 1400/02/07 در ساعات اداری از 8 صبح الی 15  . 
  • آدرس تحویل پاکت‌ها : مشهد ، جاده قوچان ، بعد از سه‌راهی فردوسی ، مقابل شیر پگاه ، پارک علم و فن‌آوری خراسان رضوی ، شرکت سامان داروی هشتم. واحد اداری – دبیرخانه ( آقای مجید بابایی نیا ) 
  • زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها : روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 مشهد شرکت سامان داروی هشتم
  • اطلاعات تماس : شماره تماس : 94-05135421990 شماره دورنگار : 05135425490                    
  • توجه : متقاضیان می‌بایست علاوه بر ضمانت نامه (پاکت الف) نسبت به ارسال رزومه (پاکت ب) وقیمت پیشنهادی (پاکت ج) در پاکت‌های سربسته و مهرشده در مهلت مقرر به آدرس‌ یادشده اقدام و رسید دریافت نمایند. به پاکت‌های ارائه‌شده بعد از تاریخ اعلام‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

برای دریافت اسناد مناقصه روی این لینک کلیک کنید.