• هموفیلی یک اختلال خونریزی دهنده می باشد  ، لذا آشنایی با سیستم گردش خون مهم است .
  • قلب باعث تلمبه رده شدن خون در کل بدن می شود .
  • خون از طریق لوله هایی که شریان ها ، وریدها و مویرگ ها خوانده می شوند به گردش در می آید . بعضی از آنها بزرگ بوده ( شریان ها و وریدها ) و بعضی دیگر کوچک می باشد ( مویرگ ها ) .