مراکز ارائه امداد و مشاوره عبارتند از :

  • کارکنان مراکز درمانی هموفیلی
  • سازمان های هموفیلی ( لیست شده در وب سایت فدراسیون جهانی هموفیلی )
  • سایر افراد مبتلا به هموفیلی و خانواده های آنان ( از طریق ملاقات و تماس های تلفنی )
  • انتشارات مربوط به هموفیلی