• سایر درمان ها کمک کننده هستند ، نظیر :
  • درمان ضد درد
  • درمان ضد التهابی برای کاهش تورم
  • روش درمانی یا دوز متفاوتی از درمان جایگزینی با فاکتور انعقادی 
  • دوزهای تکراری از فاکتورهای 8 و 9
 • یک فیزیو تراپیست می تواند :
  • روشهای تقویت عضلات و حفظ حرکت مفاصل را ارائه نماید.
  • زمان برگشت به فعالیت طبیعی را بیان نماید .
  • روش های پیشگیری از آسیب های ثانویه را ارائه نماید .