• فرد مبتلا به هموفیلی بایستی اطلاعاتی در رابطه با بیماریش ، شامل نوع هموفیلی ، احتیاجات درمانی ، وحساسیت ها را همیشه با خود داشته باشد .
  • کارت پزشکی بین المللی به طور رایگان توسط فدراسیون بین المللی هموفیلی در دسترس است . برچسب هائی تحت عنوان : مورد پزشکی و یا مورد خاص در بعضی کشورها فروخته می شوند .