• اگر درمان به تاخیر بیافتد ، بهبود خونریزی بیشتر طول خواهد کشید ، و فرآورده داروئی بیشتری مورد نیاز خواهد بود .