• برای محصول بهبودی هر چه سریع تر و برای پیشگیری از آسیب های بعدی ، خونریزی باید هر چه زودتر درمان شود.
  • اگر شک به خونریزی کردید ، سریع درمان را شروع کنید . منتظر نشوید .