• زندگی با بیماری هموفیلی باعث ایجاد استرس بر روی فرد می شود . این استرس تمام اعضاء خانواده را ، به همان اندازه خود فرد ، تحت تاثیر قرار می دهد . موارد زیر کمک کننده خواهند بود:
  • یادگیری هر چه بیشتر در مورد هموفیلی ، این معلومات به فرد کمک خواهند کرد که احساس کنترل بیشتری کنند .
  • ارتباط با سایر افراد مبتلا به هموفیلی . در میان گذاشتن معلومات باعث کاهش استرس خواهد شد .
  • ملحق شدن به تشکیلات هموفیلی .