• دندان ها و لثه سالم نیاز به درمان هموفیلی را کاهش می دهند .
  • مراقبت های دندانی مرتب نیاز به تزریقات جراحی ها را کاهش می دهند .
  • مراقبت های دندانی بایستی شامل مسواک زدن مرتب ، استفاده از نخ دندان ، و معینات دوره ای توسط دندانپزشک باشد .