بعضی از درمان های دارویی باعث ایجاد واکنش آلرژیک می شوند که عبارتند از :

  • تب
  • لرز
  • بثورات جلدی

واکنش ها معمولا خفیف هستند . اغلب با استفاده از ضد حساسیت ها تخفیف پیدا می کنند ( داروهائی که معمولا به صورت قرص مصرف می شوند .

اقدامات درمانی بایستی سریعا انجام شوند برای :

  • اشکال در تنفس
  • احساس سنگینی در قفسه سینه