• بازگشت کامل حرکت مفصل یا عضله 
  • بازگشت کامل قدرت عضله