• درمان در منزل عبارت است از تزریق وریدی فاکتورها انعقادی در محیط خارج از بیمارستان . فرد مبتلا به هموفیلی در منزل ، مدرسه ، محل کار یا هر جای دیگری قادر به تزریق فرآورده است .
  • بایستی تمامی درمان ها بطور کتبی یادداشت شده و در دسترس باشد .
  • فرد مبتلا به هموفیلی و خانواده اش بایستی ضمانت سلامتی خود را با کارکنان مراکز درمانی هموفیلی در میان بگذارند.
  • درمان در منزل هیچ وقت جایگزین مراقبت های پزشکی نیست .