• تزریق وریدی عبارت است از وارد کردن سرنگ و یا سر سوزن در داخل یک رگ ، این کار به منظور خون گیری ، یا تزریق انجام می گیرد.
  • هر وریدی که به راحتی قایل مشاهده و احساس باشد ، برای تزریق مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا در دسترس ترین وریدها در پشت دست یا در قسمت داخلی آرنج قرار گرفته اند .
  • در نوزادن مبتلا به هموفیلی ، در صورت تزریق وریدی در ناحیه گردن یا کشاله ران ، امکان بروز خونریزی های شدید وجود دارد . این مناطق تغلب برای نمونه گیری خونی توسط پزشکان مورد استفاده قرار می گیرند . لذا در مورد نوزادان مبتلا به هموفیلی ، چه برای نمونه گیری خونی و چه برای درمان ، از سایر مناطق بایستی استفاده شود .