باسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید.

 • آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ1399/3/17 تا ساعت 24:00 مورخ  1399/3/24
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 20,000,000ریال ( معادل دو میلیون تومان ) چک تضمین شده
  بانکی در وجه شرکت سامان داروي هشتم به تاریخ روز.
 • آخرین مهلت تحویل پاکتها : تا تاریخ 1399/3/27 در ساعات اداري از 8صبح الی 15
 • آدرس تحویل پاکتها : مشهد ، جاده قوچان ، بعد از سه راهی فردوسی ، مقابل شیر پگاه ، پارك علم و فنآوري خراسان رضوي ، شرکت سامان داروي هشتم. واحد اداري – دبیرخانه ( آقاي مجید بابایی نیا )
 • زمان و محل بازگشایی پاکتها : روز شنبه مورخ 1399/3/31مشهد شرکت سامان داروي هشتم
 • اطلاعات تماس : شماره تماس : 05135421990    شماره دورنگار : 05135425490
 • توجه : متقاضیان می بایست علاوه بر قیمت پیشنهادي (پاکت الف) نسبت به ارسال رزومه (پاکت ب) و ضمانتنامه (پاك ج) در پاکتهاي سربسته و مهرشده در مهلت مقرر به آدرس یادشده اقدام و رسید دریافت نمایند. به پاکتهاي ارائهشده بعد از تاریخ اعلامشده ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 • اسناد مناقصه تأمین غذای پرسنل-۱۸-۳-۱۳۹۹
 • نامه مناقصه تأمین غذای پرسنل-۱۸-۳-۱۳۹۹