• افراد دارای سطوح پایین فاکتور 8 انعقادی مبتلا به هموفیلی A می باشند .
  • افراد دارای سطوح پایین فاکتور 9 انعقادی مبتلا به هموفیلی B می باشند .
  • هموفیلی بسته به عیار فاکتورهای انعقادی به انواع خفیف ، متوسط و شدید تقسیم بندی می شود .

شدت بیماری بر اساس سطح فاکتور :

  • طبیعی : سطح فعالیت فاکتور 8 و یا 9  - 50 تا 150 %
  • خفیف : سطح فعالیت فاکتور 8 و یا 9  - 5 تا 40 %
  • متوسط : سطح فعالیت فاکتور 8 و یا 9  - 1 تا 5 %
  • شدید : سطح فعالیت فاکتور 8 و یا 9  - کمتر از 1 %