• ژن ها بر روی کروموزوم ها قرار گرفته اند . دو عدد از این کروموزوم ها ( x و y ) مسئول تعیین جنسیت فرد هستند . زنان با دو کروموزوم x به دنیا می آیند . مردان یک کروموزوم x و یک کروموطوم y دارند .
  • ژن هموفیلی بر روی کروموزوم ط قرار گرفته است .
  • مرد مبتلا به هموفیلی ، ژن هموفیلی را به تمام دختران خود انتقال می دهد ، ولی پسرها سالم خواهند بود . فرزندان دختر همچنین مردی ناقل خوانده می شوند ، چون ژن هموفیلی را بر روی کروموزوم x خود حمل می کنند .
  • زمانی که زن ناقل بچه دار می شود ، با احتمال یک دوم ، ژن هموفیلی را انتقال می دهد . اگر ژن هموفیلی را به پسر خود منتثل کند ، پس مبتلا به هموفیلی خواهد شد . اگر ژن هموفیلی را به دختر خود منتقل کند ، دختر همانند مادرش ناقل هموفیلی خواد بود .
  • گاهی اوقات نوزاد مبتلا به هموفیلی بدنیا می آید ، در حالیکه مادرش ناقل هموفیلی نیست . این موارد بعلت تغییرات ژنتیکی مربوط به فاکور 8 یا 9 انعقادی است که در نوزاد بوجود آماده است . یک سوم نوزادان هیچ سابقه فامیلی هموفیلی ندارند .