• توصیه های کارکنان مراکز درمانی را با دقت پیگیری کنید.
  • به یاد داشته باشید که ، زمانی که کار تزریق به اتمام رسید ، سر سوزن را از رگ بیرون آورده و محل تزریق را به مدت پنج دقیقه با پنبه الکل فشار دهید .