• بیماری هموفیلی معمولا با تزریق فاکتور انعقادی که دچار نقص است ، قایل درمان است . فاکتور انعقادی به صورت خوراکی قایل تجویز نیست .
  • فاکتور انعقادی به صورت فرآورده های داروئی متعددی قایل دسترسی است ، نظیر کرایو پرسیپیتیت و کنسانتره فاکتور انعقادی . عوارض جانبی احتمالی یک فرآورده بایستی همیشه قبل از استفاده از آن در نظر گرفته شده باشد .
  • فرد مبتلا به هموفیلی نوع A خفیف ( یا وضعیت دیگری به نام فون ویلبراند ) قایل درمان با نوعی دارو بنام دسموپرسین یا DDAVP است . این دارو به صورت تزریق وریدی ، تزریق زیر جلدی یا اسپری های بینی قایل استفاده می باشد .
  • درمان تکراری معمولا مورد نیاز نیست.