• در بیماری هموفیلی ، یکی از فاکتور های انعقادی یا اصلا وجود ندارد یا سطح این فاکتور کمتر از حد طبیعی است . 
  • در نتیجه این فقدان یا نقص ، تشکیل لخته خونی دچار اشکال شده ، و خونریزی طولانی تر ، و نه سریعتر ، از حد معمولی ایجاد می شود .
  • از آنجایی که فاکتورهای انعقادی متعددی در پلاسما وجود دارند ، هر فاکتور با نماد های عددی رومی مشخص می شود .
    مثال : VIII = 8   -   IX = 9