• شایع ترین خونریزی های مفصلی در قوزک پا ، زانو و آرنج روی می دهند .
  • خونریزی در سایر مفاصل نیر اتفاق می افتد ، از جمله انگشتان پا ، شانه ها و مفاصل ران .
  • مفاصل دست ها معمولا فقط بدنبال آسیب های وارده دچار خونریزی می شوند.