• خونریزی عضلانی معمولا در عضلات پشت ساق پا ، ظ و بازو روی می دهد .
  • خونریزی همچنین در عضلات کمری ( عضلات جلوی مفصل ران ) و در عضلات ساعد نیز شایع است . این خونریزی ها می توانند باعث ایجاد فشار بر روی اعصاب و شریان ها شده ، و منجر به آسیب های پایدار گردند.
  • خونریزی در عضلات مربوط به دست ها نادر هستند و معمولا بدنبال آسیب های وارده روی می دهند .