آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از  شرکت  دانش بنیان سامان داروی هشتم در پارک علم و فناوری خراسان بازدید  کرد.

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی بازدید آقای دکتر مالک رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی