• خونریزی های مکرر در مفاصل باعث تورم و تسهیل خونریزی در سینوویوم ( آستر مفصلی ) می شوند.
  • مقداری خون بعد از هر بار خونریزی در داخل مفصل باقی می ماند . ترشح مایع لغزنده و روغنی شکلی که کمک به حرکت مفصل میکرد ، متوقف می شود .
  • این فرآیند باعث آسیب غضروف مفصلی نرم ، که انتهای استخوان ها را پوشانده است ، می شود . مفصل بتریج سفت ، دردناک در زمان حرکت ، و ناپایدار می شود . به تدریج با تضعیف عضلات اطراف مفاصل ، مفصل ناپایدارتر می گردد .
  • در طول زمان ، قسمت عمدهای از غضروف مفصلی از کار افتاده و انتهای استخوان ها سائیده می شوند . گاها مفصل قادر به حرکت در تمام جهات نیست . تمامی این مراحل آرتریت هموفیلی خوانده می شود .